موجودي انواع ورق گالوانيزه کاشان
ورق گالوانيزه کاشان

آهني است که با روي پوشانده شده باشد. اين آهن ، حتي اگر پوشش آن هم شکستگي پيدا کند، از زنگ زدن محفوظ مي‌ماند. ماهيت آهن گالوانيزه در آهن گالوانيزه ، بين آهن و روي ، پيلي الکتروشيميايي تشکيل مي‌شود که در آن روي به جاي آهن به عنوان آند و آهن به عنوان کاتد بکار مي‌رود. روي در آند اکسيد مي‌شود چون فلزي پست‌تر يا فعالتر از آهن است و داراي پتانسيل احياء کمتري از آهن است و پتانسيل اکسيد بيشتري از آن دارد. حلبي در حلبي هايي که از آن ، قوطي مي‌سازند، عمل معکوسي انجام مي‌شود. در حلبي ، بر روي آهن ، پوشش قلع بکار رفته است و عمل معکوس آهن گالوانيزه انجام مي‌شود. چون آهن فلزي فعالتر از قلع است و پتانسيل احياء قلع بيشتر از آهن است و به عنوان کاتد در حلبي به کار مي‌رود و آهن آند مي‌شود. البته در صورتي که پوشش قلع بشکند، خوردگي آهن در زير اين پوشش پيش مي‌رود. علت استفاده از آهن گالوانيزه آهن گالوانيزه ، آهني است که با روي پوشانده شده باشد. اين آهن ، حتي اگر پوشش آن هم شکستگي پيدا کند، از زنگ زدن محفوظ مي‌ماند. ماهيت آهن گالوانيزه در آهن گالوانيزه ، بين آهن و روي ، پيلي الکتروشيميايي تشکيل مي‌شود که در آن روي به جاي آهن به عنوان آند بکار مي‌رود و آهن به عنوان کاتد. روي در آند اکسيد مي‌شود چون فلزي پست‌تر يا فعالتر از آهن است و داراي پتانسيل احياء کمتري از آهن است و پتانسيل اکسيد بيشتري از آن دارد. خوردگي يا زنگ زدن آهن فقط در حضور اکسيژن و آب صورت مي‌گيرد. در جايي بر سطح جسم آهني، اکسايش آهن انجام مي‌شود و آند را تشکيل مي‌دهد و در جايي ديگر سطح آن جسم که (O2(gوH2Oوجود دارد، کاهش انجام مي‌شود و کاتد را تشکيل مي‌دهد و در نتيجه اين عمل، ايجاد يک سلول ولتايي يا پيل ولتايي يا الکتروشيميايي بسيار کوچک است. الکترونهاي توليد شده در ناحيه آندي در ميان آهن بسوي ناحيه کاتدي حرکت مي‌کند.

کاربرد : از آهن گالوانيزه در ساختن لوازمي مثل لوله بخاري ، کانال کولر ، کابينت آشپزخانه ، شيرواني منازل ، لوله‌هاي آب و هر جا که احتمال خوردگي آهن و خسارت وجود دارد، استفاده مي‌شود. اصطلاح فولاد (Steel) براي آلياژهاي آهن که تا حدود ?،? درصد کربن دارند و غالبا با فلزهاي ديگر همراهند، بکار مي‌رود. خواص فولاد به درصد کربن موجود در آن ، عمليات حرارتي انجام شده بر روي آن و فلزهاي آلياژ دهنده موجود در آن بستگي دارد.

مزاياي ورقهاي گالوانيزهچيست؟
استفاده از ورقهاي گالوانيزه?? فايده خواهد داشت كه عبارتند از:
?-هزينه كمتر: براي انجام عمليات گالوانيزينگ، در مقايسه با ساير روشهاي معمول جلوگيري از خوردگي، نياز به هزينه كمتري خواهد بود.
?-هزينه كمتر براي تعميرات و نگهداري: حتي در شرايطي كه انجام عمليات گالوانيزينگ در مقايسه با ساير روشهاي جلوگيري از خوردگي، هزينه برتر است، اجراي آن به دليل عدم نياز به تعميرات پرهزينه‏، توصيه مي شود.
?-طول عمر زياد: طول عمر ورقهاي پوشش داده شده با روي‏ در محيط هاي كاملا خورنده، در حدود ?? تا ?? سال است
?-اعتبار: استانداردهاي مختلف در خصوص گالوانيزينگ ورقهاي فولادي، درزمينه ايجاد پوششهاي نازك بحث مي كنند و اين نشان دهنده آن است كه طول عمر و نحوه عملكرد لايه روي‏، براي مصرف كننده قابل اعتماد است
دوام پوشش: پوشش ايجاد شده از طريق گالوانيزهبه دليل داشتن يك ساختار متالورژيكي خاص، داراي مقاومت مناسب در برابر صدمات مكانيكي، سايش و خوردگي خواهد بود

?-محافظت در برابر صدمات محيطي به صورت اتوماتيك: پوششهاي گالوانيزهبه دليل آنكه در فولاد نفوذ كرده و به عنوان كاتد عمل مي كنند، به همين دليل خواهد توانست مقاطع ريز موجود در روي سطح فولاد را در برابر صدمات محيطي و خورندگي، محافظت نمايند

?-محافظت كامل: پوشش ايجاد شده مي تواند كليه نقاط و سطوح فولاد را اعم از گوشه ها، جاهاي كوچك و فرورفتگيها پر نموده و از خوردگي آنها جلوگيري كند. در اين زمينه هيچ پوششي بهتر از پوشش گالوانيزهعمل نخواهد كرد

?-بازرسي آسان: پوشش گالوانيزهرا به راحتي و بدون نياز با هيچ آزمايش مخربي و تنها از طريق چشم مي توان كنترل و بازرسي نمود (در شرايط خاص كه نياز به ارائه تضمين براي كنترل كيفيت است، نياز به آزمايشهاي مخرب مي باشد)

?-رسيدن به هدف در زمان كوتاه: در صورتي كه نياز باشد از ورقهاي گالوانيزهدر محل استفاده شود، در اين حالت نياز به صرف زمان براي آماده سازي سطح، رنگ كردن و يا بازرسي نخواهد بود

??-محافظت كامل توسط پوشش گالوانيزه: پروسه گالوانيزهوابسته به شرايط آب و هوائي نمي باشد

گالوانيزهبا روش غوطه وري گرم چيست ؟فرايند خوردگي در مجاورت آب ، اکسيژن و ساير عناصر خورنده موجود در محيط ، که بر سطح فولاد نفوذ مي کنند ، تشديد مي شود ،حبابهاي ناشي از زنگ زدگي سريعاً رشد کرده و زماني که اين حباب ها مي ترکند ،آثار زنگ زدگي بر سطح فولاد کاملا آشکار مي گردد و نياز به ترميم يا جايگزيني قسمت آسيب ديده (پوسته شده)مي باشد . راه حل اين مشکل پوشش گالوانيزهمي باشد، که از يک سري لايه هاي آلياژي روي-آهن در اندازه هاي مولکولي تشکيل شده ، که بصورت متالورژيکي به سطح ورق مي چسبند و مانع از پيشروي سريع فرايند خوردگي شده و منجر به محافظت فولاد در برابر خوردگي مي شود.
تاريخچه گالوانيزهبه سال ???? ، زماني که يک شيميدان فرانسوي به نام ملوين در سميناري روشي را براي پوشش آهن با فروبردن آن در مذاب روي ارايه کرد ، بر مي گردد . در سال ???? يک شيميدان فرانسوي ديگر به نام سورل ، به روشي براي پوشش آهن با روي ، بعد از تميز کردن اوليه آن با اسيد سولفوريک وفر و بردن آن درفلاکس کلريد آمونيوم ، دست يافت . موفقيت هاي تجاري فرايند گالوانيزه،از بين صدها روش موجود براي محافظت از خوردگي در ??? سال گذشته ، به اثبات رسيده است.
گالوانيزاسيون به روش غوطه وري گرم ، فرايندي براي ايجاد پوشش روي بر سطح آهن يا فولاد با فرو بردن آن در حمامي حاوي روي مذاب ، مي باشد . سادگي پروسه گالوانيزه،يکي از مزاياي بارز اين روش به ساير روش هاي محافظت در برابر خوردگي است . مقاومت به خوردگي ورق هاي فولادي با فرايند پوشش روي ايجاد مي گردد و متناسب با ضخامت پوشش . روي و شرايط محيطي مي باشد.
مقاومت به خوردگي اين محصولات را مي توان با رنگ کردن ياپوشش کويل بالا برد . روش گالوانيزاسيون با روش غوطه وري گرم ،بيش از هر روش ديگري فولاد را در برابر خوردگي محافظت مي کند گالوانيزاسيون با روش غوطه وري گرم يا محافظت مرزي يکي از قديمي ترين و پر استفاده ترين روش ها در محافظت از خوردگي مي باشد که از طريق ايجاد يک لايه محافظ بين الکتروليت در محيط و فولاد يا آهن عمل مي کند.
از مهمترين خواص اين لايه محافظ،چسبندگي آن به فلز پايه و مقاومت به سايش آن مي باشد.
فرايند گالوانيزه،بيش از يک لايه محافظ مي باشد ،اين لايه در حقيقت جزيي از سطح فولاد مي گردد که نسبت به فولاد زير لايه، آند مي باشد .چون روي با محيط اطراف واکنش مي دهد و پوشش گالوانيزهبه طور پيوسته تغيير مي کند.
روي با محيط اطراف براي تشکيل يک لايه محافظ اکسيد روي ، هيدروکسيد روي و کربنات روي ، واکنش مي دهد .کربنات روي با مرور زمان به صورت يک زمينه مناسب براي رنگ كردن ، عمل مي كند.
پوشش روي به دو صورت زير از زير لايه محافظت مي كند:
تشكيل پيوند هاي متالورژيکي بين پوشش و زير لايه ، كه به صورت لايه محافظ عمل مي كند ?-
پوشش براي محافظت از زير لايه خود را فدا مي کند ?-
بعلاوه ، گالوانيزهکردن براي محافظت آهن و فولاد بدليل هزينه کم ، راحتي کاربرد ، راحتي تعميرات و نگهداري مطلوب مي باشد .بسياري ديگر از روش هاي استفاده از روي براي جلوگيري از خوردگي بکار مي رود مانند پوشش هاي فدا شونده که با عنوان محافظت کاتدي شناخته مي شوند ، و يا رنگ هاي غني از روي،که هيچ کدام از اين روش ها نمي توانند با گالوانيزاسيون با روش غوطه وري گرم رقابت کنندضخامت پوشش هاي گالوانيزه

استانداردهاي متفاوتي مينيمم ضخامت پوشش هاي گالوانيزهرا تعيين مي کنند.مينيمم ضخامت پوشش توسط گالوانيزهكنندگان تعيين مي شود
مهمترين فاکتورهايي که ضخامت و ظاهر پوشش گالوانيزهرا تحت تاثير قرار مي دهد عبارتند از:
ترکيب شيميايي فولاد 
شرايط سطحي
کار سرد انجام شده روي فولاد قبل از گالوانيزه
زمان غوطه وري در حمام
نرخ خارج کردن از حمام
متالورژي فرايند گالوانيزه
نرخ سرد کردن فولاد 
ترکيب شيميايي فولادي که گالوانيزهمي شود ،بسيار مهم است ، به عنوان مثال ، مقدار سيليکون و فسفر موجود در فولاد شديدا ضخامت و ظاهر پوشش گالوانيزهرا تحت تاثير قرار مي دهد .مقدار ?.?? % سيليکون يا بيشتر و يا مقدار ?.?? % فسفر يا بيشتر در فولاد منجر به ضخيم شدن پوشش مي شود ،که شامل آلياژهاي آهن –روي مي باشد.
کربن ، سولفور و منگنز موجود در فولاد اثر کمي در ضخامت پوشش گالوانيزهدارد.

تاثير سيليکون در ضخامت پوشش
ترکييات مشخصي از فولاد رشد لايه آلياژي آهن _ روي را تشديد مي کند که در نهايت پوشش گالوانيزهکه شامل آلياژهاي روي_آهن مي باشد به جاي ظاهري درخشان ، خاکستري تيره و مات مي باشد مقاومت به خوردگي اين پوشش خاکستري تيره و مات معادل مقاومت به خوردگي پوشش گالوانيزهبا ظاهر درخشان ، مي باشد.
از آنجاييکه واکنش گالوانيزهيک فرايند نفوذي است ، بالا بودن دما و يا طولاني شدن زمان غوطه وري منجر به تشکيل لايه هاي آلياژي ضخيم تري مي شود، مانند ساير فرايند هاي نفوذي ، در مراحل اول واکنش سريع پيشروي کرده و در ادامه با رشد لايه هاي آلياژي وضخيم تر شدن آنها سرعت آن کاهش مي يابد.
طولاني تر شدن زمان غوطه وري از يک حد مشخص، تاثير زمان ،ناچيز مي باشد . در گالوانيزهكردن فولاد هايي كه بيش از ?.?? درصد سيليكون دارند ، فرايند گالوانيزهبه طور مشخصي ، تغيير مي كند.
ضخامت خارجي ترين لايه روي شديدا به نرخ خارج كردن نمونه از حمام روي بستگي دارد . سريع خارج كردن نمونه از حمام روي ، منجر به ضخيم تر شدن پوشش روي مي گردد .براي تطبيق با استانداردهاي خاصي ,براي اندازه گيري ضخامت پوشش نياز است که چند نقطه از آن اندازه گيري شده و سپس ميانگين آنها ضخامت نهايي پوشش در نظر گرفته شود.منبع : http://daneshnameh.roshd.ir

                                                                                  فروش و توزيع انواع ميلگرد                                                                                                 فروش وتوزيع انواع ورق استنلس استيل                                                                         فروش و توزيع انواع ورق گالوانيزه  کاشان                                                                                                 فروش وتوزيع انواع ورق گالوانيزه رنگي                                                                           فروش وتوزيع انواع ورق روغني
ورق گالوانيزه کاشان
SCODAR ENGINEERING CO.
http://2zaar.com
مشارکت در واردات کالا
شرکت مهندسي و بازرگاني اسکدار
مشاوره در اموربازرگاني
مشارکت درسرمايه گذاري
Marquee