شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201

متان

این گاز دارای فرمول شیمیایی CH4 است و بی نگ و بو است و از معمول ترین گازهای موجود در کره زمین به شمار می آید و سهم این گاز در مقایسه با سایر گازهای موجود در زمین بیشتر است.