شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201

پروپیلن

پروپیلن Propene از برش‌های سبک نفتی به راحتی بدست می‌آید. این ترکیب را می‌توان از کراکینگ پروپان با برشهای سنگینتر (توسط بخار) تهیه کرد.