شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201

کود های شیمیایی

هرگونه مواد طبیعی یا غیرطبیعی که به خاک یا بافت گیاهان اضافه می‌شود تا یک یا تعداد بیشتری از مواد مغذی مورد نیاز رشد گیاه تأمین گرد