شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201

آروماتیک

واژه آروماتیک به معنی ترکیبات شش ضلعی خوشبو است. آروماتیک‌ها، دسته وسیعی از ترکیبات را تشکیل می‌دهند که شامل بنزن و ترکیباتی باشند که از نظر رفتار شیمیایی مشابه بنزن می‌باشند. برخی از این مواد، حتی به‌ ظاهر شباهتی به بنزن ندارند.