شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201

اتیلن

اتیلن، ساده ترین و سبک ترین هیدروکربن غیر اشباع است که جزء اولین عنصر از گروه الکان ها محسوب میشود. فرمول شیمیایی آن C2H4 است که بین دو اتم کربن پیوند دوگانه وجود دارد و به علت وجود همین پیوند اتیلن صورت های دیگری ندارد، یعنی دو نیمه مولکول نمی‌توانند با چرخش حول پیوند دوگانه، صورت‌ بندی خود را تغییر دهند.