شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201

بوتادین

بوتادین یک ترکیب آلی است. بخش عمده بوتادی‌ان به عنوان محصول جانبی از کراکینگ نفت (با بخار) در تولید اتیلن بدست می‌آید.