شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201

بوتان

گاز نرمال بوتان یا گاز بوتان طبیعی با فرمول مولکولی  C4H10 چهارمین عضو خانواده آلکان ها به شمار می آید که در آن هر چهار کربن بصورت خطی و زنجیر وار به هم وصل می باشند.
جرم مولکولی گاز نرمال بوتان  58.12gr/mol  است.