شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201
روغن پایه

روغن های پایه

روغن پایه چیست؟

روغن پایه به روغنی گفته می شود به عنوان یک پایه برای روانکار محسوب می شود. پس از اضافه کردن مواد افزودنی به روغن پایه ،روانکار نهایی بدست می آید. روغن پایه ها از لحاظ حجمی مهمترین جز تشکیل دهنده روانکار ها می باشند و از لحاظ وزنی بطور متوسط بیش از 95درصد فرمولاسیون یک روانکار را تشکیل می دهد.