شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201