شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار
(سهامی خاص)
شماره ثبت:114201

موم پارافین (موم نفت) ماده جامدی بدون رنگ نرم و مشتق شده از نفت، ذغال سنگ یا روغن شیل است که از مخلوط مولکول های هیدروکربن بین بیست تا چهل اتم کربن، تشکیل شده است.